logo
Azzana est un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines de la trésorerie d’entreprise, du cash management et des paiements.
31 rue d'Amsterdam 75008 PARIS
France : +33 (0) 1 44 65 33 84
Belgium : +32 (0) 2 673 64 30
Singapour : +33 (0) 1 44 65 33 84
Mail : info@azzana.net
Linkedin

KPI’s in treasury

KPI’s in treasury

The article below has been written by Jef Van Osta, Azzana’s Senior Advisor Corporate Treasury and Finance. It has been published in December 2015 in Belgium’s CFO magazine. The text is only available in Dutch for the moment.

KPI’s in Treasury – hebben ze wel zin?

Het gebruik van KPI’s is nog niet stelselmatig ingeburgerd in treasury-functies. In een survey uitgevoerd in de lente van 2015 door CFO Magazine en ATEB bleek dat de interesse lee bij ondernemingen, maar dat de invulling ervan beperkt is of achterwege blij.

WAAROM ZIJN KPI’S VOOR TREASURY NUTTIG?

Om het even of men treasury nu beschouwt als een cost-, een profit- of een supportcenter, of het een aparte functie is, of deze activiteit verspreid is over verschillende functies, het definiëren en opvolgen van aangepaste KPI’s (key performance indicators) is uitermate nuttig en behulpzaam, voor alle betrokkenen. Het is in de eerste plaats een uitstekend instrument voor het treasury-team zelf om zichzelf te evalueren, doelstellingen op te volgen, bij te sturen en acties te nemen indien nodig.

Voor de onderneming en de CFO in het bijzonder brengen KPI’s een objectieve en gekwantificeerde beoordeling van wat nog dikwijls een zwarte doos is in een onderneming.

Ze laten het treasury-team ook toe om op een transparante en efficiënte manier te communiceren met interne stakeholders en de kennis en medewerking van niet-treasury-medewerkers te verhogen.

Niet enkel voor interne stakeholders kunnen KPI’s belangrijk zijn, maar ook voor externe belanghebbende partijen, zoals bijvoorbeeld investeerders en banken. Het meest treffende voorbeeld in dit domein zijn financieringsconvenanten waarvan de opvolging en respectering essentieel zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Anticipatie kan cruciaal zijn. Enkel de convenants meten na het verlopen van de rapporteringsperiode kan uitermate kwalijke gevolgen hebben voor de onderneming.
In het geval van beursgenoteerde ondernemingen kan een deel van die KPI’s zelfs een niet onbelangrijk stuk van de investor guidance worden, denken we bijvoorbeeld maar aan free cash ow conversion ratios.

GEEN UNIEKE MAAR RELEVANTE KPI’S

Het opstellen van KPI’s voor Treasury mag niet in isolatie gebeuren, maar dient gebaseerd te worden op het profiel en de operationele en financiële doeleinden van de onderneming. Treasury KPI’s dienen ook niet noodzakelijk voor alle onderdelen van de groep dezelfde te zijn. Dochterondernemingen en zuiver operationele entiteiten kunnen niet op dezelfde manier beoordeeld worden als een groeps- of corporate treasury-functie.
Met andere woorden er bestaat geen unieke set van KPI’s voor treasury.
Om tot een relevante set van KPI’s te komen is het belangrijk dat er een duidelijke treasury-strategie en klare doelstellingen worden uitgewerkt. Deze strategie, idealiter, wordt dan vertaald in policies of beleidsdocumenten. Deze dienen goedgekeurd en ondersteund worden door de relevante geledingen van de onderneming, uiteraard de CFO, maar ook de CEO en mogelijkerwijze de Raad van Bestuur.

In de meeste, indien niet alle, domeinen van treasury kunnen relevante KPI’s ont- wikkeld worden. In sommige domeinen is de opstelling ervan vrij eenduidig (maar niet noodzakelijk eenvoudig te meten), andere vereisen wat meer re ectie om e ectief te komen tot een relevante en betekenisvolle KPI.
Heel wat van de mogelijke indicatoren zijn onderhevig aan wisselende marktomstandigheden, vreemde munten, interestvoeten, grondstofprijzen, die buiten de controle van de onderneming evolueren. Dat wil echter niet zeggen dat het beheer van die componenten niet op een kwantitatieve manier kan gemonitord worden. In die gevallen is het misschien niet nuttig om nominale KPI’s vast te leggen, maar eerder te werken met benchmarks. Sommige van de gegevens voor het meten van KPI’s kunnen gevonden worden in de normale financiële rapportering (balans, verlies – en winstrekening, cash ow statement) zoals bijvoorbeeld interestkosten of schuldgraad. Vele andere zijn niet zo onmiddellijk beschikbaar en dienen opgevolgd worden via een specifieke, offline rapportering. Dit kan uiteraard gebeuren via een manuele rapportering, maar kan in een grote mate vergemakkelijkt en geautomatiseerd worden dankzij Treasury Management Systemen en speci eke platformen aangeboden door banken en leveranciers van transactie- en financiële informatie toepassingen.

CONTINUE DISCIPLINE EN EVALUATIE

De volgende uitdaging is op een efficiënte manier al die informatie in een gebruiksvriendelijk formaat te steken, dat kan aangepast worden aan de specifieke behoeftes van de verschillende interne en externe partijen die geïnteresseerd zijn in dit dashboard. Treasury zelf zal uiteraard geïnteresseerd zijn in een maximale rapportering, terwijl de CFO, CEO en Raad van Bestuur waarschijnlijk enkel willen kijken naar een selectie van kernelementen. De aantrekkelijkheid en leesbaarheid van de rapportering zullen in grote mate de leefbaarheid en het daadwerkelijk gebruik ervan verhogen. Om een degelijke basis te vormen voor beslissingen en beoordelingen dienen er ook controles ingebouwd te worden en dient er een duidelijk en gedocumenteerd spoor te zijn naar de bronnen en de berekening van de verschillende gegevens die gebruikt worden voor het dashboard.
Het opstellen en monitoren van KPI’s is geen eenmalige oefening en vergt continue discipline en evaluatie van de relevantie van het dashboard, en dit met een passende frequentie. Dat belet niet dat ad-hoc-projecten ook tijdelijk het dashboard kunnen bevolken.
De levensvatbaarheid van het dashboard wordt in grote mate verhoogd door de mate waarin de bestemmelingen van de rapportering effectief de gegevens gebruiken en vertalen naar acties. De motivatie om een dashboard tijdig en correct aan te leveren is recht evenredig met het gebruik
en de feedback door de bestemmelingen van de rapportering.

MAAR…

But there is no free lunch in life. Het creëren van KPI’s en de opvolging ervan houden uiteraard een verbintenis in van diegenen die er verantwoordelijk voor zijn, en bieden een transparant opvolgingskader dat het vervullen van die verbintenis heel concreet meet.
KPI’s voor Treasury hebben veel zin en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot het bereiken van de doelen die elke treasury functie zich zou moeten stellen. Op voorwaarde dat deze gestoeld zijn op een doordachte strategie die zelf kadert in de algemene objectieven van de onderneming.

OndernemingsdoelInstrument/actieMetricToegevoegde waarde
Verzekering van de invulling van de toekomstige externe financieringsbehoeften van de ondernemingCorrecte, resultaatgerichte en evenwichtige spreiding van inkomsten voor de banken die krediet verlenen aan de ondernemingCommissies, transactiekosten en marges per financiële instelling ten opzichte van het totale budgetNaleving afspraken gemaakt met bancaire partners, essentieel voor de evaluatie van en negotiatie met financiële instellingen
Optimaal gebruik en beschikbaarheid van de liquiditeiten van de ondernemingGecentraliseerde cash concentratiePercentage beschikbare geldmiddelen dat effectief gecentraliseerd wordt t.o.v. totaal beschikbare middelenMeting efficiëntie van cashpoolingstructuren en andere vormen van cash-concentratie
Minimaliseren van impact van intercompany-aankopen en verkopen op geconsolideerde margesControle respect van overeengekomen intercompany-betalingsvoorwaardenDSO/DPO t.o.v. afgesproken/ideale DSO en DPOBetere cashconcentratie, minimale intercompany- wisselkoersrisico’s, opvolging werkkapitaal, correcte toepassing transfer pricing
Optimalisatie financieringskosten voor de onderneming en hogere financieringsflexibiliteitNegotiatie financierings- voorwaardenInterest-, commissie- en convenantvoorwaarden t.o.v. de geldende marktvoorwaardenOpportuniteit om te (her) financieren aan gunstiger voorwaarden, en verbetering financiële ratios/convenants
Optimalisatie interestinkomsten uit belegging van beschikbare middelenSelectie beleggingsinstrumenten binnen het kader van beleggingsstrategie en policyRendementen t.o.v. markt- voorwaarden, vb. EONIA voor liquide beleggingenOpportuniteit om alter- natieve beleggingsinstru- menten te identificeren en tegenpartijen te challengen i.v.m. het rendement

Notice: Undefined variable: prev_post in /home/hgmbfjc/www/wp-content/themes/vangard/framework/modules/blog/templates/single/parts/single-navigation.php on line 16

Notice: Trying to get property of non-object in /home/hgmbfjc/www/wp-content/themes/vangard/framework/modules/blog/templates/single/parts/single-navigation.php on line 16

Notice: Undefined variable: prev_post in /home/hgmbfjc/www/wp-content/themes/vangard/framework/modules/blog/templates/single/parts/single-navigation.php on line 27

Notice: Trying to get property of non-object in /home/hgmbfjc/www/wp-content/themes/vangard/framework/modules/blog/templates/single/parts/single-navigation.php on line 27