logo
Azzana est un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines de la trésorerie d’entreprise, du cash management et des paiements.
31 rue d'Amsterdam 75008 PARIS
France : +33 (0) 1 44 65 33 84
Belgium : +32 (0) 2 673 64 30
Singapour : +33 (0) 1 44 65 33 84
Mail : info@azzana.net
Linkedin

Treasury challenges and opportunities

Treasury challenges and opportunities

The article below has been written by Jef Van Osta, Azzana’s Senior Advisor Corporate Treasury and Finance. It has been published in March 2016 in Belgium’s CFO magazine. The text is only available in Dutch for the moment.

UITDAGINGEN EN OPPORTUNITEITEN VOOR TREASURY

Hou u vast voor wat 2016 gaat bieden. Technologische ontwikkelingen en veranderende regelgeving leiden tot een gestage transformatie van het treasury management. Ook de treasury-organisatie en de behoeften van de medewerkers staan op het spel.

Dit artikel heeft zeker niet de bedoeling om exhaustief alle uitdagingen en opportuniteiten die zich aanbieden in 2016 in het treasury-domein te beschrijven, maar wil vooral ondernemingen ertoe aanzetten om de treasury-functie in zijn geheel te bekijken en een planning te ontwikkelen die hen toelaten om al die uitdagingen en opportuniteiten tijdig te identificeren en aan te pakken.

Buiten de traditionele, maar continu veranderende markt- en geopolitieke ontwikkelingen en de wijzigingen eigen aan de onderneming, wacht organisaties een lange lijst van uitdagingen en opportuniteiten in het treasury-domein. De meeste daar van zijn het gevolg van ontwikkelingen die zich in het recente verleden hebben voorgedaan, en waarvan sommige gegroeid zijn uit de financiële crisis van 2008 en 2009.

Die uitdagingen en opportuniteiten zijn niet gespeend van risico’s die degelijk beheerd dienen te worden. Sommige van de opportuniteiten kunnen actief geëxploiteerd worden door een onderneming. Andere uitdagingen vallen buiten de controle van treasurers, maar vereisen toch waakzaamheid en actie.

Twee grote factoren tekenen sinds een aantal jaren de treasury-omgeving:
de voortschrijdende regelgeving en de beschikbaarheid van revolutionaire technologie. De evoluerende technologie en regelgeving leiden tot twee fenomenen die het treasury gebeuren grondig veranderen: desintermediatie en automatisatie. En op hun beurt wijzigen die grondig de treasury-organisatie en de behoefte van de staffing.

TECHNOLOGIE

De technologische ontwikkelingen en oplossingen die door de traditionele spelers en door de nieuwe fintechspelers worden aangeboden ontsluiten een eindeloze capaciteit voor een hogere efficiëntie en automatisatie van processen, data analyse en rapportage. Vele van de aangeboden oplossingen worden aangeleverd via het internet en beheerd in de cloud. Die omgeving creëert nieuwe uitdagingen:

 • Veiligheid en bescherming van gegevens, die niet meer binnen de onderneming bewaard worden;
 • Afhankelijkheid van processen die buiten de onderneming verlopen;
 • Integratie met andere relevante systemen gebruikt binnen de onderneming;
 • Hogere blootstelling aan frauduleuze handelingen.

REGELGEVING

Hoewel er geen echt nieuwe initiatieven in de regelgeving zijn, veranderen veel van die iniatieven of maken ze het onderwerp uit van een revisie of wijziging. Een deel van die regelgeving heeft als doel de controle over financiële instellingen en markten, maar in vele gevallen hebben die regels ook een rechtstreekse en onrechtstreekse invloed op ondernemingen door de verhoging van de kost en complexiteit van sommige transacties, het verdwijnen van bepaalde instrumenten of oplossingen en bijkomende rapporteringvereisten.

 • Vanuit de Europese hoek wordt er verder gewerkt op EMIR (European Market Infrastructure Regulation) met haar impact op het gebruik van derivaten, kapitaalsvereisten voor banken voor corporate indekkingstransacties, de geduchte Financial Transaction tax, reglementering rond Money Market Funds, Credit Rating Agentschappen en een ééngemaakte kapitaalsmarkt.
 • De graduele verdere invoering van kapitaalsvereisten, leverage ratios en liquidity vereisten voor de banken doet de impact van Basel III groeien op kredietverlening en beleggingsinstrumenten voor ondernemingen.
 • In het boekhoudkundige domein moeten we ook de toepassing van IFRS 9 (de vervanger van IAS 39) betreffende financiële instrumenten niet uit het oog verliezen. De invoering is effectief nog niet verplicht tot januari 2018, maar vergt heel wat voorbereiding.
 • Tenslotte is fiscaliteit nooit ver weg en is het belangrijk om toch nog even de OESO en EU iniatieven te herinneren die ons verplichten om transfer pricing praktijken/documentatie, inter-company transacties, In House Banking en Treasury Center structuren te toetsen aan de wijzigende regelgeving.

DESINTERMEDIATIE

De technologische ontwikkelingen en regelgeving leiden tot een voortschrijdende desintermediatie die in grote mate vergelijkbaar is met een Ubereffect. Uberificatie wordt dikwijls gedefinieerd als de ontwikkeling en levering van diensten die geleverd worden door internet gebaseerde technologie aan klanten die niet gans voldaan zijn van de traditioneel aangeboden diensten of oplossingen.

Die nieuwe oplossingen worden dikwijls ontwikkeld en aangeboden door kleinere ondernemingen, met onafhankelijke medewerkers, in de marge van het traditionele speelveld. Ze vormen vaak een bedreiging voor de grotere klassieke spelers en omzeilen tussenpersonen.

Als je de verschillende componenten van die definitie toepast op het treasury-domein, merk je dat in heel veel deelgebieden desintermediatie het treasury-speelveld wijzigt, al dan niet gedreven door technologie:

 • Transacties
 • Connectiviteit
 • Financiering
 • Beleggingen

Het gevolg van de desintermediatie is dat de treasury-functie meer en meer geconfronteerd wordt met tegenpartijen (Fintech) die niet meer de traditionele bankspelers zijn en die niet, zoals financiële instellingen, in een uitermate gereglementeerde omgeving evolueren. Dit opent een gans nieuw spectrum van tegenpartijanalyse. Wat is de financiële draagkracht van die nieuwe spelers? Beschikken ze over een voldoende sterk kader dat de controle van de processen en bescherming van gegevens verzekert?

Wat is de duurzaamheid van die fintechondernemingen?

HET WIJZIGENDE BANKLANDSCHAP

De strategiewijziging van RBS aangekondigd in het voorjaar van 2015 was een schok voor iedereen die vertrouwd was met ABN/RBS en haar vooraanstaande positie meer bepaald in domein van cash management. Dit zal geen alleenstaand feit blijven. Alhoewel de drijfveer achter de strategiewijziging van RBS in belangrijke mate politiek geïnspireerd was, is het duidelijk dat vele banken hun strategie qua producten, klantensegmenten en geografische aanwezigheid herbekijken. De drijvers daarvan zijn veelvuldig: de evoluerende technologie, de groeiende compliance kost van de bancaire activiteiten, de concurrentie van fintechondernemingen en de uitdijende reglementering. Ook ontsnappen banken niet aan de hierboven boven beschreven desintermediatie beweging zowel in het transactionele domein, als in de kredietverlening en beleggingssfeer.

In het zog van de financiële crisis, kwam de monitoring van het tegenpartij kredietrisico in de schijnwerpers te staan.
In het algemeen is de solvabiliteit/liquiditeit van de financiële instellingen er op vooruit gegaan sinds de grote crisis. Dat betekent niet dat de belangrijkheid van dit criterium is verminderd, maar een criterium met een vergelijkbare belangrijkheid wordt in de huidige context de evaluatie van de strategie van de banken waar een onderneming mee werkt. Wat is de strategie van de bank? Wordt mijn onderneming nog beschouwd als behorende tot het kerncliënteel van de bank?

Zijn mijn verwachtingen qua producten en diensten nog domeinen waar de bank in geïnteresseerd is en verder wil ontwikkelen? Blijft de bank aanwezig in die landen waar mijn onderneming actief is of wil worden?

Vragen die geen evident antwoord hebben, maar wel dienen gesteld te worden om verrassende wendingen (die zich meestal voordoen in de slechtst mogelijke omstandigheden) te vermijden. Wat is het nut van een bankpartner te hebben met een goede credit rating, als die bank niet met uw onderneming wil werken?

EXPLOITATIE VAN DATA

Een van de grote uitdagingen voor treasury is het identificeren, ophalen en benu igen van data die in de verschillende systemen, die (ERP, ….) gevat zijn. Specifiek in cash flow forecasting en risicometing worden de data die beschikbaar zijn in grote mate onderbenut. Ook daar openen technologische oplossingen nieuwe wegen.

ORGANISATIE

En last but not least creëren al die zich snel opvolgende ontwikkelingen een grote uitdaging voor de treasury-functie, -mensen en -organisatie. Door de groeiende automatisatie en straight through processing verlegt de focus zich meer en meer van het uitvoerende naar het strategische en analytische domein. De complexiteit van de omgeving waarin treasury werkt met een ongemeen brede waaier van bouwstenen (reglementering, fiscaliteit, IT, accounting, …) vergt een brede multidisciplinaire aanpak en degelijk projectmanagement.